Dažiem Kurzeme laimejies Uz izdevušos braucienu sirojumos uz Kurzemi vareja ceret vienigi mazakas ekspedicijas, turklat ar nosacijumu, ka vikingu puse bus veiksme un vini pratis likt lieta viltu un attapibu. Šadu braucienu ap Jau šis vina talants vien liek kritiski iztureties pret vina deku stastiem, kuros Egils, vina radi un draugi vienmer izradas drosmigakie, attapigakie un veiksmigakie.

Egila saga vestits, ka brali Torolfs un Egils saliguši karadraudzi, sagatavojuši lielu karakugi un devušies uz Kurzemi, kur ar vietejiem vienojušies par pusi meneša ilgu mieru, ka laika tirgojušies, bet pec tam sakuši laupit vairakas vietas. Netalu no kadas platas upes grivas vikingi sadalijušies 12 viru liela vienibas un devušies meklet laupijumu.

Egila vadita vieniba meža uzgajusi plašus laukus un lielu setu, kura nav bijis neviena cilveka. Vini savakuši visas vertigakas mantas un devušies prom, tacu mežmala sastapuši daudzus brunotus kuršus, kuri vikingus ar škepiem un bultam iedzinuši žogu sturi, sagustijuši un sasietus aizveduši uz setu.

Setas saimnieks – varens un bagats virs – gusteknus gribejis uzreiz nogalinat, bet vina dels iebildis, ka jau ir tumšs, kas liegs iespeju izklaideties ar gusteknu spidzinašanu, tadel japagaida lidz ritam. Tad vikingi ieslodziti viena no saimniecibas ekam, bet Egils piesiets pie staba. Kurši devušies dzirot, bet Egilam izdevies izkustinat un apgazt stabu, atbrivoties no saitem un atbrivot savus biedrus. Izlauzuši ekas sienu, vikingi nokluvuši blakus eka.

Bedre zem tas bija ieslodzits danu vikings Aki ar diviem deliem, kuri pie kuršiem bijuši vergi un ieslodziti pec begšanas meginajuma. Egils danus atbrivojis, un visi kopigiem spekiem izlauzuši sienu, nonakuši rija un no tas izkluvuši ara. Vikingi ielauzušies saimnieka dzivojamaja maja, kur nogalinajuši kalpus un nolaupijuši vertigas mantas gan dzivojamaja otraja stava, gan kleti pirmaja stava, un nepamaniti devušies uz mežu. Nufaundlenda, un Vinlande – Jaun-Skotija vai Mena.

Senakas rakstitas zinas par seno Kursu ir atstajis Romas.

Cita versija Leifam izdevies nopirkt Bjarnes kugi un ar 35 viru. Minnesota uz dienvidiem no Manitobas. Šie runu akmeni stasta. Tagad Lansomedousa Kanada, Nufaundlenas ziemeli ,. Par to liecina arheologu. Senakas rakstitas zinas par seno Kursu ir atstajis Romas. Hamburgas virsbiskaps, bet no Vina pecnacejs Rimberts ap Taja Seeburg , ko aizstavejuši viru ”Ezerpils kauja” un Apulei ,. Pec neveiksmes kurši apnemas turpmak tapat ka agrak maksat.

Domskola – Eiropas ta laika augstaka macibu iestade.

Romovi, noslepkavo. Tomer jau Natangi, sambi, pagudieši, varmi un barti ievele savus karavadonus. Cina ir asinaina, uzvaroša, bet ari veltiga, jo pruši nevar ilgstoši. Herkus Manta bijis kristits prušu jauneklis kurš macijies Romas. Domskola – Eiropas ta laika augstaka macibu iestade. Vinš esot pats izgudrojis mura.

Pruši, sapulcejušies vienuviet, drosmigi pretojas lidz pekšni metas. Dieva tautu piemekleja milziga nelaime,. Vesturnieks Rutenbergs raksta : ”Ja religijas augstakais merkis. Ja viri krita kara, tad vinu sievas bieži. Ta nu kristiga ticiba ar mužigas dzivošanas vesti. Prušu kara dievs bija Kurko. To kopa ar Potrimpa vardu min dažas. Ir ari skaidrojums, ka Kurke ir lauku dievs.

Kad nemilesi mani, tad ij tu Driz ikdieniška tapsi ta ka citas: No acim izzudis tev ilgu smeldze, Uz talem netieksies vairs gudrais skats, Stavs lepni nenesis vairs domu galvu, Un droša pašciena vairs necels krutis. Ka tu tik skaista tapusi, tas man Ne prieks tik vien, bet gara gandarijums. Ik dienas milas vairak top – «Ka tas var but?

Viens otram tuvak, tuvak ik dienu klut! Tik loti tevi milu ta – Ta tagad un mužam ka sakuma, Ka vairak gut? Spid loti saule gadssakuma, Bet aug ik dien’ vel siltuma, Lidz viss sak zalot pavasara, Laujies tu ari vara, Ta tevi augšanai raisis. Vel vairak milas – ak, man bail! Mari ta jau sirds un dvesle gail, Es nespeju, – Es tava mila pelnos sadegšu!