Šaja laika Satversmes tiesa ir pienemusi divus spriedumus lietas, kas bija ierosinatas pec departamenta iesniegtajiem pieteikumiem iepriekšeja gada Nr. Ari parnacionalaja limeni veidots veiksmigs dialogs ar Eiropas Savienibas Tiesu, uzdodot prejudicialos jautajumus tris lietas lietas Nr. Jaatzime, ka veiksmigs tiesu dialogs veicina cilvektiesibu aizsardzibu, pilnveido tiesibu sistemu, ka ari sekme tiesu varas vienotibu un tiesu varas autoritati. Parskata perioda izdevas pilniba nokomplektet departamenta sastavu. Senatora amata tika iecelta Anita Kovalevska.

Darbu departamenta turpinaja, uz laiku pildot senatora amata pienakumus, Ieva Viškere. Departamenta senatoru sastavu papildinaja ari kolegis Valters Pokis, kas uz laiku pilda senatora amata pienakumus. Savukart ar Civillietu departamenta atbalstu un Tieslietu padomes jau ša gada lemumu tika rasta iespeja uz laiku pardalit senatoru štata vietas, papildinot departamentu ar vienpadsmito senatoru. Velos pateikties gan Civillietu departamenta kolegiem, gan kolegim Normundam Saleniekam par pozitivo savstarpejo sadarbibu un kolegialitati.

Kapacitate stiprinata, ari piesaistot profesionalu atbalsta personalu. Vairaku konkursu rezultata ir izdevies atrast augsti kvalificetus tiesnešu paligus un padomniekus. Profesionals atbalsta personals ir nozimigs Senata resurss, kura izaugsme un profesionalitate jaturpina ieguldit ari nakotne. Vel viens pasakums, kas tika ieviests pagajušaja gada, ir ricibas sežu lemumu formu un argumentacijas stila pilnveidošana.

Majai ir tris ipašnieki-trijas dalas sadalita.

Ko varetu man ieteikt? Labdien, Ilona!Trukst informacijas un nav skaidri pateikts, uz kada pamata lietojat dzivokli. Vai tas ir ires ligums ar pašvaldibu? Vai ligums ir slegts ar Jums? Ja ta, tad varat ires ligumu vienpuseji lauzt un pariet uz citu dzivokli. Majai ir tris ipašnieki-trijas dalas sadalita. Divas dalas grib iet uz pardošanu-treša nepiekrit. Vai pietiek,ka grib divi pardot vai jatiesajas ar trešo dalu,lai pardotu. Ka tur isti ir?

Labdien, Juta!Ja kads no kopipašniekiem nevelas pardot, tad piespiest pardot Jus vinu nevarat, ari tiesašanas tur neko nelidzes. Mums ir panemts hipotekarais kredits , ar terminu lidz Vai banka ir tiesiga ta rikoties, atrais kredits mums ir pieškirts lidz Nevaram sniegt Jums atbildi, neizvertejot un neredzot dokumentus. Katra zina iesakam Jums griezties ar šiem jautajumiem banka pie sava kreditspecialista.

Tagad velos parrakstit pusi uz sava varda, 50 uz Kads ligums ir jastada pirkuma, davinajuma vai cits? Ja ipašums ir iekilats banka, tad vispirms Jums ir jagriežas banka un janoskaidro, vai vispar banka laus ipašuma dalu atsavinat. Labdien, es velos iegadaties dzivokli, bet esošais ipašnieks jau vairakus gadus nav maksajis par apsaimniekošanu. Ja es noperku šo dzivokli vai ir iespeja, ka apsaimniekotajs piedzen no manis šo paradu?

Vai dela sieva ar bernu ari pretende uz maju?

Par paradiem atbild persona, kas slegusi apsaimniekošanas ligumu, respektivi dzivokla pardevejs. Uz Jums paradi neparies, ja vien to speciali neatrunasiet pirkuma liguma. Manai matei pieder privatmaja. Ir meita,dels,dela sieva ar kopigu bernu. Vai dela sieva ar bernu ari pretende uz maju? Un ka matei labak darit,ja vina velas,lai maja paliek tikai meitai? Pec mates naves mantojumu sanems vinas laulatais ja ir un berni.

Dela sieva ar bernu varetu pretendet uz mantojumu, ja bridi, kad atklajas mates mantojums, dels ir miris. Ja velas, lai ipašums paliek tikai meitai, tad to var tagad uzdavinat meitai, registret ipašuma tiesibas uz ipašumu uz meitu. Tas ir gan letak, gan vienkaršak. Ja personas kreditvesture ir sabojata, proti, vel joprojam ir nenokartotas paradsaistibas vai ari regulari kaveti maksajumi, ir butisks pamats aizdevuma atteikumam.

Kreditdeveji loti bieži nevelas sniegt šis izzinas, jo vini pelna uz aizdoto naudu un, jo ilgak tu to naudu izmanto, jo vairak vini nopelna. Jo atrak tu apvienosi kreditus, jo vairak ietaupisi uz ikmeneša maksajumiem un lielaks bus ilgtermina ieguvums. Aiznemies neparmaksajot!Online jeb atrie krediti interneta ir kreditešanas pakalpojums, kura kreditors, jeb ne-banku kreditiestade lauj jums iegut kreditu ar interneta starpniecibu bez vajadzibas doties fiziski uz biroju parakstit papirus.

Šis kreditešanas veids ir kluvis loti populars starp Latvijas iedzivotajiem, jo sniedz brivibu un lauj sanemt nepieciešamo naudu arkartas situacijas, un jums nav jaatskaitas nevienam, par to, kur ši nauda tiks tereta. Aizdevumi ir viegli iegustami, bet tas nenozime, ka tie ir nedroši, jo lai sanemtu kreditu jums ir janorada, gan savs mobila talruna numurs, gan jaaktivize savs konts nosutot aktivizacijas maksu no sava bankas konta.

Tieši šie aktivizacija ar bankas konta palidzibu padara atros interneta kreditu s tik drošus, jo neautorizetas personas tieši banku sistemu drošibas del nevar pieklut svešiem bankas kontiem un sanemt kreditu uz sveša varda. Lai iegutu šo interneta kreditu , jeb online aizdevumu jums bus jaatbilst visiem , kreditoru sniegtajiem nosacijumiem, kas garantes jusu speju atmaksat šo aizdevumu un nodrošinas kreditiestadi pret liekiem riskiem.