Uz vesturisko notikumu fona Balakireva dzive bija diezgan bezrupiga un partikusi. Budams apsviedigs, aspratigs un attapigs, vinš atri izvirzijas. Balakirevu sava aizbildnieciba nema cariene Katrina, ktu. Meitas Annušku un Lizinu un delu Peteri cars sauca mil- v. I tik. Katrina viram atbildeja: “No sirds velos Jus atrak ieraudzit…” Pedejoreiz Peteris sievu nosauca par Katriniti Ka jau pieviltiem viriem pieklajas, uzzinaja to pats pedejais.

Cars nemitigi sanema sudzibas un lugumrakstus, tic pluda neizsikstoša straume.

Un šaja skumjaja notikuma lidzdaligs izradijas jokdaris Ivans Balakirevs. Peteris, no savas puses jokdari iepazinis, ar labpatiku atklaja ta sapratigumu un. Cars nemitigi sanema sudzibas un lugumrakstus, tic pluda neizsikstoša straume. Tikai divi cilveki ludza kaut ko citu, nevis savas intereses. Tic bija sekretars Aleksejs Makarovs un jokdaris Ivans Balakircvs.

Japiebilst, ka šo cilveku lugumos Peteris ieklausijas. Reiz pie Balakireva pec palidzibas griezas kada truciga atraitne. Vina sarugtinata stastija, ka jau ilgi Kolegija un Senata ludz kara ar zviedriem kritušo vira un dela pensijas.

Sekretari allaž attraukusi vienu un to pašu: “Atnac rit!Vinš lika tai ieterpties melnas dranas un ierasties galma. Nakamaja diena atraitne atnaca. Iepriekš izpetijis, kurp Peteris gatavojas doties, jokdaris aizveda atraitni uz turieni un, piespraudis vinai uz muguras zimiti ar uzrakstu “Atnac rit! Driz atbrauca Peteris. Protams, vinš ieveroja atraitni ar divaino vestijumu un noprasija, ko tas nozime.

Balakircvs atteica: “Atnac rit uz Senatu, kur uzzinasi, ka atraitne ludz pensiju un dzird šos vardus jau veselu gadu. Tad – par macibu visiem birokratiem – Peteris lika atdot atraitnei sekretara algu. Tamlidziga riciba bija raksturiga gan Peterim, gan Balakirevam un uzskatami atspoguloja cara darbibas principus, kurus vinš pats isi formuleja šadi: “Man pienakums ir raudzities, lai necienigajam netaptu dots, bet cienijamajam netiktu atnemts.

Zina nosutita!Nav iespejams nosutit! Megini velak!Radusies tehniska klume. Turpinot lietot šo portalu, Jus piekritat, ka mes uzkrasim un izmantosim sikdatnes Jusu ierice. Uzzinat vairak. Pienemt un turpinat. Pagajušaja diennakti veiktas analizes, bet pavisam Igaunija veikti vairak neka analižu. Naves gadijumi ar jauna koronavirusa izraisito slimibu Covid Igaunija pagajušaja diennakti nav registreti.

Pavisam Igaunija ar šo slimibu miruši 64 cilveki. Pec Igaunijas Veselibas departamenta datiem, 14 dienu kumulativais Covid gadijumu skaits uz iedzivotaju 7. Pasaule vislielakais saslimušo skaits joprojam ir ASV, kur inficešanas ar jauno koronavirusu konstateta vairak neka 6,2 miljoniem cilveku, aiz kuras seko Indija ar vairak neka 4,2 miljoniem kopuma saslimušo.

TV programma. TV raidijumi un projekti. Lasit vairak. Ar covidu! Un cik NO covida? Pievienot komentaru Skatit visus 3 komentarus. Atcelt Ludzu, ievero portala lietošanas noteikumus. Manas majas ar IKEA 3. Šada veida ir iespejams ari algas aprekins par nepilnu menesi, piemeram, ja Tev ir noteikta stundas likme, un Tu zini, cik stundas esi nostradajis konkreta kalendaraja menesi.

Lai aizsargatos no knišliem, veikala var iegadaties daudz dažadus lidzeklus: smeres, kremi, aerosoli utt. Var ari iesmereties ar krustnaglinas eterisko ellu, ari palidz. Pret knišlu kodumiem var cinities ar tautas receptem. Niezi un apsartumu var nonemt, apsmerejot adu ar putrinu no sodas, udens un piliena piparmetru ellas.

Sakostas vietas laiku pa laikam var ierivet ar varamo sali vai etika škidumu atškaiditu ar udeni Pieliekot vates disku, piesucinatu ar etiki uz pusstundu pie koduma vietas, ta var tikt vala no nepatikamas niezes un kairinajuma. Loti labi palidz nonemt tusku un niezi parasta pienene, kuras lapu sasmalciniet ta, lai sak izdalities sula un lieciet klat koduma vietai.

Nostipriniet to, ar saites palidzibu. Svarigi ir erci parlieku nesaspiest, jo tas var izraisit vemšanu ercei un suns var inficeties. Pec erces nonemšanas ir kartigi janotira adas laukums ap kodumu. Koduma vietu velams dezinficet. Dažreiz var gadities, ka kermeni paliek dala erces, labak tas iznemšanu uzticet veterinararstam, jo pastav iespeja, ka erce var iekapsuleties un var veidoties abscess, tapec drošak tomer nakt pie daktera.

Koduma vietu ieteicams dezinficet ar spirta vai degvina samercetu tamponu. Pilnigi aplama riciba ir erces apslacišana ar ellu, cerot, ka ta nokritis pati. Ella var ercei izraisit vemšanu, un bistamas bakterijas var nonakt organisma. Kad erce ir satverta maksimali tuvu adai, ta javelk leni, ar skruvejošu kustibu.